Thông tin về Coronavirus

Thông tin về Coronavirus · 27. März 2020
Thông tin về quá trình cách ly do vi-rút Covid-19 tại nơi ở dành cho người tị nạn thuộc Văn phòng liên bang Berlin. Quelle: Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten - https://www.berlin.de/laf/leistungen/gesundheit/infektionsschutz/?fbclid=IwAR1iVsWh7yx9edX_vo-f6XCJTfbtsZf90OeTQinbI7nhd1BzjjsXn83nIxg

Thông tin về Coronavirus · 27. März 2020
Những thông tin quan trọng bằng tiếng Việt về tình hình hiện nay của Coronavirus (COVID-19) từ Bezirkamt Lichtenberg von Berlin.

Thông tin về Coronavirus · 20. März 2020
Tập thể Diễn Đàn Khai Phóng đã có một bài viết tổng hợp đầy đủ định nghĩa nguồn gốc của Coronavirus, các triệu chứng, cách lây nhiễm của dịch bệnh.

Thông tin về Coronavirus · 20. März 2020
Tổng hợp thông tin về dịch bệnh Corona-Virus từ Giáo sư Prof. Dr. Christian Drosten bằng tiếng Việt bởi dịch giả Trương Hồng Quang